Co to jest ESG i jakie cele w tym zakresie ma Bank Pocztowy?

co to jest ESG

Coraz częściej w mediach pojawia się zagadkowy skrót ESG. Równie często towarzyszy mu pojęcie zrównoważonego rozwoju. W tym artykule wyjaśniamy czym jest ESG, jaki ma na nas wpływ oraz w jaki sposób nasz Bank angażuje się w zrównoważony rozwój.

Co to jest ESG?

ESG to skrót od angielskich słów „Environmental, Social, and Governance”. W języku polskim oznacza „Środowisko, Społeczeństwo i Ład korporacyjny”. Każde z wymienionych haseł odnosi się do fundamentów zrównoważonego rozwoju. Jest to wizja rozwoju społeczno-gospodarczego, który gwarantuje możliwość równego dostępu do zasobów naturalnych przez obecne i przyszłe pokolenia. Bank Pocztowy podejmuje szereg działań i inicjatyw w zakresie ESG. Zostały one zapisane w strategii Banku. Mają one mieć pozytywny wpływ na wyżej wymienione trzy obszary: środowisko, społeczeństwo oraz oraz ład korporacyjny, czyli sposób zarządzania naszym Bankiem.

Każda firma, a tym bardziej duże przedsiębiorstwa, mają wpływ na środowisko naturalne poprzez zużywanie wody, wytwarzanie emisji gazów cieplarnianych i ingerowanie w bioróżnorodność. Dlatego aspekt troski o środowisko jest bardzo istotny w działaniach firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Działania Banku w obszarze „Społeczeństwa” to takie, które mają wpływ na klientów, dostawców, społeczność lokalną, ale też pracowników. Natomiast „Ład korporacyjny” odnosi się do kwestii związanych z organizacją zarządzania Bankiem. Dotyczy to takich obszarów, jak: niezależność organów nadzoru, ochrona praw akcjonariuszy, etyczne postępowanie, transparentność i rzetelność sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.

Dlaczego firmy dbają o rozwój w obszarach ESG?

Wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej i bogaceniem się społeczeństwa, ekologia, poszanowanie praw człowieka i sposób zarządzania, coraz częściej stają się kryteriami, które decydują o wyborze określonych produktów. Stąd też coraz chętniej firmy promują swoje prośrodowiskowe i prospołeczne inicjatywy. Ponadto, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). W 2022 roku weszła w życie jej aktualizacja – dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Zobowiązuje ona firmy do publikacji oświadczeń zawierających informacje dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju i reguluje sposób ich ujawniania.

Dzięki podejmowanym działaniom związanym z ESG i ich komunikacji, firmy mogą wyróżnić swoje produkty spośród produktów konkurencji poprzez zaprojektowanie ich w sposób zrównoważony oraz promowanie ich w taki sposób. Takie działania powodują również, że firmy dbające o swój wpływ na zrównoważony rozwój są lepiej postrzegane w społeczeństwie. Zazwyczaj działania prośrodowiskowe są jedynymi elementami widocznymi dla konsumenta. Dzieje się tak, ponieważ kwestie związane z działaniami na rzecz społeczeństwa i ładu nadzorczego to głównie wewnętrzne działania i regulacje firm, które widoczne są zazwyczaj poprzez prowadzone akcje społeczne wspierające wizerunek firmy.

Jak Bank Pocztowy angażuje się w zrównoważony rozwój?

Jako Bank jesteśmy świadomi, jak duży wpływ mamy na obszary ESG. Dlatego zrównoważony rozwój, w tym: dbałość o środowisko naturalne, działalność społeczna oraz zasady ładu korporacyjnego, zostały w połowie 2023 roku wpisane jako nieodłączny element strategii biznesowej, stając się tym samym częścią nowej Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026. To właśnie w niej, Bank określił swoje wsparcie dla Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals- SDGs). W Strategii są zdefiniowane również długoterminowe cele strategiczne w zakresie ESG, w tym m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej w ramach zakresów emisji 1 i 2 do 2030 roku. Te cele nadają kierunek nowym inicjatywom. Dzięki nim zmieniamy Bank Pocztowy w Bank Neutralny Klimatycznie, Bank włączający, Bank Rozwoju i Równych Szans. ESG jest też jedną z płaszczyzn, w których rozpisano szczegółowe cele strategiczne na lata 2023-2026.

W Banku funkcjonuje też Zespół ds. zrównoważonego rozwoju złożony z kluczowych menadżerów. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie kierunkami wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Banku. Ponadto Zespół monitoruje efekty wdrożonych inicjatyw, nadzoruje poprawne raportowanie i podejmowanie działań zaradczych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Równocześnie prowadzona jest sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju, która jest częścią corocznych Sprawozdań Zarządu z działalności. Obecnie trwają też prace z doradcą zewnętrznym nad dalszą poprawą sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem ESG.

Jak dbamy o środowisko?

Nasz Bank zobowiązał się, że do 2030 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Oznacza to, że poziom emisji gazów cieplarnianych związany z działalnością operacyjną Banku, nie przekroczy ilości, jakiej nie będzie w stanie usunąć z atmosfery. W ramach tego zobowiązania, wprowadzamy szereg inicjatyw, które mają na celu zmniejszenie ilości produkowanych emisji własnych. Wśród nich, jest:

  • zwiększenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Centralach oraz Placówkach Banku,
  • wymiana floty samochodowej na składającą się w większości z samochodów zero i niskoemisyjnych.

Jednocześnie edukujemy naszych pracowników na temat sposobów redukcji zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Jak troszczymy się o społeczeństwo?

Nasze działania na rzecz społeczeństwa w znacznej części wynikają z realnych potrzeb naszych klientów, m.in. przedstawicieli tzw. Srebrnego pokolenia, często z małych miejscowości. Dajemy im możliwość tradycyjnego dostępu do obsługi w placówkach Banku lub Poczty Polskiej. Aktywnie edukujemy w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym poprzez dedykowany program edukacyjno-społeczny „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”. Program poświęcony jest tematyce cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy również partnerem kampanii Dokumenty Zastrzeżone. Promuje ona bezpieczeństwo i unikanie problemów związanych z wyjaśnianiem nadużyć dokonywanych przez osoby nieuprawnione na niekorzyść osób, które dokument tożsamości utraciły.

Poza działaniami z zakresu edukacji i bezpieczeństwa, wspieramy aktywność sportową i zdrowy styl życia. Bank niezmiennie promuje rozwój sportowych zainteresowań pracowników i zachęcanie do aktywności sportowej w codziennym życiu. Pracownicy Banku co roku uczestniczą w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską, jak np. (Nie)Typowy Bieg Poczty Polskiej, mający na celu budowanie w społeczeństwie świadomości wyzwań, przed jakimi stają dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodziny.

Ważną częścią działań Banku jest wspieranie celów związanych m.in. z realizacją programów i projektów o charakterze edukacyjnym, wspieraniem osób i dzieci najbardziej potrzebujących i niejednokrotnie wykluczonych społecznie, poprzez udzielanie darowizn. Bank od lat współpracuje z fundacją Poczty Polskiej Pocztowy Dar w zakresie realizacji jej działań i celów statutowych.

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby osób niedowidzących i niedosłyszących, dlatego wprowadziliśmy szereg udogodnień w ich obsłudze. Dodatkowo nasze ekologiczne karty (stworzone w 80% z materiału pochodzenia roślinnego) posiadają specjalne wcięcie, tzw. blind notch. Ta cecha karty ułatwia klientom jej codzienne użytkowanie, ponieważ pozwala odróżnić ją od innych kart w portfelu. Ponadto, od 2018 roku osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają możliwość porozmawiania z naszymi doradcami za pośrednictwem tłumacza języka migowego online. Dzięki temu rozwiązaniu nasze usługi są dla tych osób lepiej dostępne. To udogodnienie to efekt współpracy Banku ze start-up’em „Praca Bez Barier”. Osoby niedowidzące mają natomiast możliwość zwiększenia kontrastu naszej strony internetowej i powiększenia na niej czcionek. Wierzymy, że dzięki takim udogodnieniom, korzystanie z usług Banku Pocztowego jest dużo przyjemniejsze i łatwiejsze. Więcej o udogodnieniach można poczytać tutaj.

Jak dbamy o naszych pracowników?

Kształtowana w Banku kultura korporacyjna zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym zasobem Banku są pracownicy. Dbamy o to, aby każda osoba była traktowana równo, opierając nasze relacje na szacunku i współpracy. Służą temu przyjęte przez Bank polityki i zasady m.in. dotyczące poszanowania praw człowieka, zarządzania zasobami ludzkimi, społecznej odpowiedzialności, przeciwdziałania mobbingowi i etyki dla pracowników. Filozofię naszej działalności buduje model Wartości Banku, który stanowi fundament jego kultury korporacyjnej. Bank Pocztowy opiera swoje wartości na zasadach etycznych ujętych w naszym „Kodeksie Etyki Bankowej”. Dokument ten opisuje normy moralne i uczciwość w wykonywaniu obowiązków, przez które zapewniamy pracownikom życzliwą atmosferę pracy i nie dopuszczamy do naruszenia praw pracowniczych i dyskryminacji.

Wspierając się na przyjętych wartościach, dążymy do szczerości i uczciwości. Zapewniamy naszym pracownikom równy dostęp do możliwości awansu i rozwoju, a kandydatom gwarantujemy równoprawne traktowanie w procesie rekrutacji. Pracownicy Banku mają dostęp do szeregu szkoleń pozwalających na podnoszenie kompetencji i ich doskonalenie. Pakiet szkoleń podstawowych dotyczy m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, cyberbezpieczeństwa, tajemnicy bankowej, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych czy przeciwdziałania mobbingowi. Bank realizuje również szkolenia we współpracy z funkcjonariuszami Policji i oddziału Kontrterrorystycznego Policji w zakresie bezpieczeństwa i reagowania interwencyjnego.

Ambicje Banku Pocztowego

W nowej strategii Banku Pocztowego postawiliśmy sobie ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy wiele prospołecznych inicjatyw, takich jak: zmniejszenie luki płacowej, zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, promowanie edukacji finansowej i walki z przestępczością finansową. Ponadto, będziemy kontynuować inicjatywy mające na celu wspieranie społeczeństwa m.in. za pomocą darowizn. Planujemy też uruchomić program „Ambasadorzy ESG”, który pozwoli naszym pracownikom na aktywny udział w transformacji naszego Banku w Bank Zrównoważony. Więcej informacji o naszych działaniach w obszarze ESG, znajdziesz tutaj.

0 0 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Proszę o komentarz.x